İthalat ve İhracat

  • Blog Header Image

İhracatın gelişimi ve ihracata yardımcı olan kuruluşlar hakkında bir inceleme yapmadan önce, ihracatla ilgili genel bilgiler ve Türkiye’de ihracat sisteminin işleyişi hakkında bilgi vermenin doğru olacağı kanaatindeyiz. Öncelikle ihracatın tınımı ve türlerini ve ihracat yapmak için gerekli olan koşullar hakkında bilgiler verilmiştir.

Gerekli olan ihracat koşullarını oluşturduktan sonra Türkiye’deki ihracat sisteminin nasıl bir işleyişe sahip olduğu ve Türkiye’de ihracatın gelişim süreci ortaya konmuştur.

Genel anlamda ihracat süreci incelendikten sonra ihracatın sektörel dağılımı ele alınmış ve ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olabilecek, ihracatı destekleyen kuruluşlar hakkında bilgi sunulmuştur.

Gelişmekte olan bir ülke ekonomisinin ödemeler bilançosunun en önemli kalemlerinden biri olan ayrıca GSMH ve KBMG in belirlenmesinde etkin rol oynayan ihracat incelenmiştir.

BÖLÜM 1

İHRACATLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A. İHRACATIN TANIMI

Bir ülkenin üretim imkanlarını kullanarak ürettiği mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılmasına ihracat denilmektedir.

B. İHRACAT TÜRLERİ

1.ÖZELLİK ARZ ETMEYEN İHRACAT

2.KAYDA BAĞLI İHRACAT

3.KREDİLİ İHRACAT

4.KONSİNYE VE İHRACAT

5.İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI

6.SERBEST BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT

7.BAĞLI MUAMELE YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT

8.TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT

9. TRANSİT TİCARET

10. BEDELSİZ İHRACAT

A. Özellik Arz etmeyen İhracat

İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

B. Kayda Bağlı İhracat

Kayda Bağlı İhracat listesi (Ek 1) kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

C. Kredili İhracat

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müşteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müşteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.

Fiili ihraç tarihinde başlayan kredili ihraç süresi dayanıksız tüketim mallarında iki (2) yılı, diğer mallarda beş (5) yılı geçemez.

Kredili ihracatta telgraf, teleks veya tele faksla sözleşme yapılamaz.

D. Konsinye İhracat

Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müşteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müşteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.